Regional Senior Wind Asset Manager

 • Production
 • Gent, Belgium

Regional Senior Wind Asset Manager

Job description

Eind 2019 noteerde de windenergieportefeuille, aangedreven door de groeistrategie van Luminus, een geïnstalleerd vermogen van meer dan 500 MW, verdeeld over zo'n zestig windturbineparken met in totaal meer dan 200 turbines. De groeistrategie streeft in 2022 naar de doelstelling van 700 MW en vertrouwt hiervoor op de langetermijnexploitatie van de parken (sommige parken bereiken binnenkort vijftien jaar). Als gevolg hiervan wordt het profiel van de windenergieportefeuille en de werking ervan complexer.

Binnen deze context vervult de Regional Senior Wind AM niet alleen een deskundige rol binnen het toezicht op en de ondersteuning van het volledige ‘regionale’ team van Wind Asset Managers onder zijn/haar verantwoordelijkheid, maar ook een crossfunctionele rol die is gericht op de versterking van de interne synergieën binnen het Wind Asset Management-team en de harmonisering van de praktijken, ongeacht de locatie. Hij/zij staat ook in voor zowel de top-down als bottom-up communicatie en stimuleert crossfunctionele uitwisselingen, vooral met de coördinator en de WSS.

Om deze taken zo dicht mogelijk bij zijn/haar team uit te voeren, is de Regional Senior Wind Asset Manager ook verantwoordelijk voor een beperkte portefeuille van windturbineparken (ongeveer 3-5 parken voor een totaal van maximaal 15 WT). Hij/zij staat in voor de monitoring van deze parken tijdens de operationele fase, met als doel om de doelstellingen te bereiken die in het Wind Policy worden vermeld en in het SAMP zijn uitgewerkt, gedurende de volledige levenscyclus van de WF’s.

Takenlijst

Binnen het Wind Asset Management,

 • begeleidt en coacht hij/zij een team van assetmanagers en streeft hij/zij ernaar om het werk van de regionale teams te homogeniseren en te harmoniseren en af te stemmen op het Wind Policy. Het uiteindelijke doel is om de doelstellingen van de SAMP te bereiken, door uitwisselingen en gestructureerde opdrachten, evenals een vlotte communicatie te bevorderen, in het bijzonder bij:
  • de wekelijkse rapportage;
  • de maandelijkse rapportage;
  • de opvolging van de prestaties (KPI: kWh, €, regelmaat van de onderhoudsactiviteiten, HSE-doelstellingen).

Hiertoe organiseert hij/zij zowel regelmatige vergaderingen met zijn/haar volledige team of 1 op 1 vergaderingen om meer persoonlijke uitwisselingen aan te moedigen.

 • Hij/zij zorgt ervoor dat de bestaande processen en procedures worden nageleefd/opgevolgd, ongeacht of de documenten binnen het algemene kader van Wind AM of op een meer technisch niveau liggen;
 • Via informele uitwisselingen en regelmatige formele vergaderingen met zijn/haar collega zorgt hij/zij voor de uitwisseling van de beste praktijken tussen de regionale teams en voor de homogenisering van deze praktijken. Hierbij baseert hij/zij zich steeds op de AM-processen, met name wat de maandelijkse rapportage voor interne en externe klanten betreft.
 • Hij/zij staat persoonlijk in voor het toezicht op een aantal windturbineparken (max. 5) om in contact te blijven met de realiteit op het terrein, en met de bezorgdheden en uitdagingen van zijn/haar team. In dit opzicht:
  • volgt hij/zij nauwgezet de prestaties en de naleving van de contractuele verbintenissen van de verschillende onderaannemers op: 
   • door zich te vergewissen van de goede uitvoering van het halfjaarlijkse en jaarlijkse preventieve onderhoud op elk van zijn/haar locaties (naleving van het schema met betrekking tot de CoD-datum, de duur van de interventie op elke WT, de juiste overdracht van de checklistrapporten van het onderhoudsbedrijf, enz.);
   • door de ondermaatse prestaties van zijn/haar parken op te volgen en de oorzaken van deze waargenomen ondermaatse prestaties op te sporen, samen met de ondersteuningsteams (en in het bijzonder I&A) bij wie hij/zij zijn/haar bezorgdheden uit, met name op basis van:
  • stelt hij/zij een regelmatige rapportage op over de activa:
   • wekelijks;
   • maandelijks; voor zowel intern als extern gebruik als de parken met partners worden gedeeld.
 • Hij/zij leidt regelmatig conference calls en vergaderingen met O&M-providers om opheldering te krijgen over technische zaken en om te onderhandelen over de contractuele beschikbaarheid van de parken. Hierbij behartigt hij/zij steeds de belangen van Luminus en/of zijn partners (dochterondernemingen, klanten) met wie Luminus de parken medebeheert.
 • Hij/zij is het aanspreekpunt voor uitwisselingen met klanten, externe partners en alle onderaannemers met wie hij/zij mogelijkerwijs in contact komt voor zijn/haar activa. In dit kader is hij/zij met name, samen met zijn/haar collega, verantwoordelijk voor het beheer van de relaties met de SPV's (afhankelijk van de organisatie die door het Head of Wind Assets Management wordt uitgetekend).
 • Hij/zij is verantwoordelijk voor de proactieve opvolging van de parken binnen een handoverproces die aan de algemene portefeuille van Luminus en meer bepaald aan zijn/haar verantwoordelijkheidsdomein worden toegevoegd:
  • door de bestaande processen en procedures op een adequate manier toe te passen;
  • door goed en efficiënt samen te werken met de afdelingen Bouw en Ontwikkeling en in het bijzonder met de betrokken PM's, tot de ondertekening van de overname, maar ook erna om:
   • ervoor te zorgen dat de dossiers/documenten volledig en conform het documentmanagementproces zijn, met name door ervoor te zorgen dat het activaregister is bijgewerkt;
   • ervoor te zorgen dat de op het terrein vastgestelde punten van voorbehoud worden opgeheven (punchlist).
 • Hij/zij zorgt voor een goede uitvoering van de akoestische campagnes, indien nodig, of andere procedures die garanderen dat de parken aan de normen, enz. voldoen. Voor zijn/haar crossfunctionele opdrachten vertrouwt hij/zij op de ondersteuningsteams aan wie hij/zij alle informatie over het park bezorgt.
 • Hij/zij controleert de toekenning van Groenestroomcertificaten en Garanties van Oorsprong voor zijn/haar parken, in samenspraak met het team voor optimalisering/short forecasting, om zodoende toezicht te houden op de verschuldigde inkomsten uit zijn/haar parken.
 • Hij/zij houdt zich aan het Wind Policy en de bestaande processen, procedures en HSE-regels en zorgt ervoor dat deze in de mate van het mogelijke binnen het team en met alle partners (onderaannemers of klanten) worden nageleefd. In dit verband staat hij/zij met name garant voor:
  • de opstelling van incidentenrapporten;
  • de opvolging van ontvangen klachten;
  • het P&L ontwerp van zijn/haar sites.
 • Binnen een crossfunctionele en langetermijnvisie vervult hij/zij de rol van facilitator voor de WAM's tijdens interne onderhandelingen binnen het bedrijf of externe onderhandelingen met turbinefabrikanten ingeval sommige punten te lang aanslepen, op basis van:
  • regelmatige besprekingen met de coördinator (de 2 regionale teams en de coördinator + rechtstreekse telefoongesprekken met de coördinator);
  • de opvolging van de MoM’s van de vergaderingen met de O&M’s waaraan hij/zij deelneemt om alternatieve O&M-strategieën voor te stellen en feedback te vragen over de voortgang van claims, over prestatieverbeteringen en over de benchmark van de verschillende dienstverleners;
  • de opvolging van de MoM's van de vergaderingen met klanten en partners van de windturbineparken, en de deelname aan deze vergaderingen met het oog op het beheer van claims en het onderhouden van goede klantrelaties;
  • de herziening van het activaregister.
 • In samenspraak met het Head of AM wordt hij/zij een aanspreekpunt voor een specifiek thema voor het hele WAM-team, als aanvulling op een thema van zijn/haar collega.
 • Hij/zij zorgt ervoor dat de vaardigheden van zijn/haar team toenemen, met betrekking tot de opdrachten en interesses die door de verschillende mensen worden geuit.
 • Hij/zij zorgt ervoor dat de HSE-punten worden nageleefd en organiseert regelmatige vergaderingen over deze specifieke onderwerpen om samen met andere teams te anticiperen op actieplannen.
 • Hij/zij rapporteert regelmatig aan het Head of WAM; om eventuele problemen en de oplossingen ervoor te identificeren, maar ook om nieuwe richtingen voor AM te overwegen; en bereidt samen met hem/haar de analyses voor van de belangrijkste feiten met betrekking tot SPV's, die tijdens adviesraden met de partners worden voorgesteld. In voorkomend geval heeft hij/zij de bevoegdheid om voorstellen te doen met betrekking tot besluiten die door de Raad van Bestuur moeten worden gevalideerd.


Requirements

 • Universitaire of gelijkwaardige opleiding in een technische of economische richting;
 • Affiniteit met technische en economische vraagstukken en overtuigd zijn van het belang van hernieuwbare energieën;
 • Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van windenergie, idealiter in assetmanagement;
 • Minimaal 1 jaar managementervaring, ten minste crossfunctioneel;
 • Bereid tot regelmatige verplaatsingen naar windturbineparken;
 • Uitstekende kennis van MS Office;
 • Grondige kennis van het Frans, Nederlands en Engels.